Uutiset
20.10.2017
Haastavien yritysjärjestely- ja kehitysprosessien neuvottelukunta HANNE/YTL ry on aloittanut... Lue lisää »

LOGISTIIKAN ELINKEINOPOLIITTINEN EDUNVALVONTASTRATEGIA

Elinkeinopoliittinen edunvalvonta

Yleinen Teollisuusliitto (YTL) on Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n jäsenliitto. YTL:n oma jäsenkunta muodostuu sekä teollisuuden yrityksistä että palveluja tarjoavista yrityksistä ja edustaa useita toimialoja. Logistiikka-asiat ovat olleet vahvasti esillä YTL:n edunvalvonnassa. Yhdistys ei ole leimautunut vain yhden osapuolen etujen ajajaksi.

YTL on neutraalina toimijana hyvä koti mm. logistiikan laajemmassa edunvalvonnassa. YTL:n logistiikan elinkeinopoliittisena strategiakärkenä on toimia sekä jäsenistönsä että sidosryhmiensä (neuvottelukunnat jne.) edunvalvojana näiden tarpeiden ja tavoitteiden mukaan sekä kotimaan että EU:n edunvalvonnassa.

YTL tekee vuosittain syksyllä toimintasuunnitelman, jonka osana ovat edunvalvonnan tavoitteet, seuraavaa vuotta varten. Liiton hallitus hyväksyy suunnitelmat ja seuraa niiden toteutumista.

YTL ja sen eri logistiikkaelimet ovat joko suoraan tai YTL:n kautta jäseninä mm. EK:n sekä viranomaisten eri valiokunnissa, työryhmissä, foorumeissa tai vastaavissa.

Vaikuttamistyötä tehdään eri työryhmissä sekä tapaamalla viranomaisia, poliitikkoja ja sidosryhmien edustajia. Lisäksi YTL antaa lausuntoja eri viranomaistahoille joko itsenäisesti tai sen yhteistyöelimien puolesta sovitulla tavalla. Vaikuttamaan pyritään jo ennakoivasti.

Sisäisen ja ulkoisen viestinnän käyttö on edunvalvonnassa tärkeää. YTL on tehnyt erikseen viestintästrategian, jossa on mietitty parhaat tavat saada ajankohtaiset edunvalvonta-asiat esille, ja tapa, millä se kannattaa esittää.

YTL on hoitanut sihteeristön tehtäviä ATP-neuvottelukunnassa, Kuormankantajien työryhmässä ja uudessa Logistiikka-asiakkaiden neuvottelukunnassa (LONK).

Standardisointi

Ajoneuvo- ja logistiikkatoimiala sisältää monia keskenään hyvin erilaisia aiheita tieajoneuvoista joukkoliikenteen palveluihin. Tämän alueen standardisoinnista vastaa YTL Suomen Standardisoimisliitto SFS:n toimialayhteisönä. YTL:n yhtenä tavoitteena on poimia alan yritysviidakosta ne, jotka mahdollisesti eniten hyötyisivät kustakin valmisteilla olevasta standardista, ja ohjata nämä yritykset tai muut tahot standardien laatimisen pariin.

Yksityiskohtaisempaa tietoa YTL:N vastuulla olevasta ajoneuvo- ja logistiikka-alan standardisoinnista löytyy verkkosivuilta: http://www.ytl.fi/standardisointi/toimialakohtaiset-sivut/ajoneuvot-logistiikka-ja-alyliikenne