Uutiset
20.10.2017
Haastavien yritysjärjestely- ja kehitysprosessien neuvottelukunta HANNE/YTL ry on aloittanut... Lue lisää »

Jäsenmaksuperusteet

Jäsenmaksuperusteet

Yritys voi tulla mukaan YTL:n toimintaan varsinaisena jäsenenä, yhteisöjäsenenä, liittojäsenenä tai osallistua erilaisten neuvottelukuntien (jaostot ja yhteistoimintaryhmät) toimintaan. Jäsenmaksuperusteet määräytyvät jäsenyyden luonteen ja edunvalvonnan laajuuden ja sisällön perusteella.

Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu on määräprosentti jäsenen viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen jalostusarvosta (palkat, henkilösivukulut, vuokrat, poistot, liikevoitto tai -tappio), liikevaihdosta tai jäsenen palveluksessa tai työsuhteessa olleille maksun määräämistä edeltäneenä kalenterivuonna maksetuista palkoista tai edellä mainittujen yhdistelmästä.

Vuoden 2015 jäsenmaksun suuruuteen vaikuttavat sekä jalostusarvo, liikevaihto että maksetut palkat. Jäsenmaksu määräytyy seuraavien määräprosenttien mukaisesti:

Minimijäsenmaksu on 500,00 euroa.

Ensimmäisenä jäsenyysvuonna jäsenmaksua peritään vain niiltä täysiltä kalenterikuukausilta, joina jäsen on kuulunut liittoon.

YTL:n jäsenmaksun lisäksi peritään Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenmaksu, jonka YTL tilittää edelleen EK:lle.

EK:n jäsenmaksu vuonna 2015 määräytyy seuraavasti:

Pienet yritykset (< 150 työtekijää):

Maksun perusteena on edellisen vuoden palkkasumma luontoisetuineen, josta jäsenmaksu on 0,054 %. Minimimaksu 50 euroa.

Isot yritykset (≥ 150 työntekijää):

Palkkasummasta 0,024 % + jalostusarvosta 0,0225 %

Jalostusarvo koostuu yrityksen tuloslaskelman mukaisista palkoista, henkilösivukuluista, vuokrakuluista, poistoista ja liikevoitosta tai -tappiosta. Jalostusarvona käytetään yrityksen viimeistä edellisen tilikauden jalostusarvoa. Jalostusarvon laskennassa noudatetaan periaatetta, jonka mukaan jalostusarvo ei saa ylittää 55 %:ia liikevaihdosta.

Yhteisöjäsenen sekä neuvottelukunnan jäsenmaksu määräytyy toiminnan laajuuden mukaan.

Liittojäsenten jäsenmaksu on määräprosentti liittojäsenen perimistä jäsenmaksuista. Liittojäsenen jäseniltä Liitto ei peri Liiton jäsenmaksua.

Liittymismaksu on 200 euroa.